เกี่ยวกับรพ.สต.

ข้อมูลทั่วไปตำบลทรงคนอง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทรงคนองเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ชาวรามัญตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเมืองที่ตนจากมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญหนึ่งในหกตำบลของพื้นที่เขตเขียวที่ตั้งอยู่บริเวณคอคอกระเพาะหมูอันเป็นส่วนที่แคบที่สุดของอำเภอพระประแดง อยู่ติดกับตำบลตลาด ซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองพระประแดง มีคลองลัดโพธิ์เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองด้านมีเนื้อที่ประมาณ 3.75 ตารางกิโลเมตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (สถานีอนามัยตำบลทรงคนอง) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2529 บนที่ธรณีสงฆ์ของวัดคันลัด มีเนื้อที่ 300 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 9 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการแก่ประชาชน ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2530 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2531

ที่ตั้ง พื้นที่ตำบล

ตำบลทรงคนองตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำ ลักษณะพื้นที่ เป็นราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน มีลำคลองไหลผ่าน 3 สาย เหมาะสมแก่การทำการเกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 1.88 ตารางกิโลเมตร ( 1,175 ไร่ ) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ แม่น้ำเจ้าพระยา และตำบลบางยอ
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบางกระสอบ
ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลตำบลลัดหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อ แม่น้ำเจ้าพระยา และเทศบาลเมืองพระประแดง

ประชากร

ตำบลทรงคนอง มี 13 หมู่บ้าน 2,779 หลังคาเรือน มีพื้นที่ 3.75 ตร.กม.

ประชากรทั้งสิ้น  8,350 คน จำแนกเป็นเพศชาย  4,034 คน  เพศหญิง 4,316   คน  

มีจำนวนประชากรรายหมู่ ดังตารางที่ 1

แสดงจำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ และรายหมู่ที่รับผิดชอบของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หมู่บ้าน หลังคาเรือน ชาย หญิง ประชากรรวม
จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน)
1 147 252 270 522
2 146 215 231 446
3 237 396 423 819
4 139 176 189 365
5 127 197 210 407
6 227 397 424 821
7 77 101 108 209
8 94 138 146 283
9 357 393 420 813
10 229 182 194 376
11 452 762 815 1,577
12 344 522 559 1,081
13 203 305 326
631
รวม 2,779 4,034 4,316 8,350

ที่มา: 1. ข้อมูลมหาดไทย (www.dopa.go.th) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555

         2. ฐานข้อมูลประกันสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s